select m.alias as catalias, g.token, g.parent, p.* from pros p inner join global_pros g on g.token=p.token inner join global_mpros t on t.token=g.parent inner join mpros m on t.token=m.token where 1=1 and ( g.parent = '5919b5f34ff64' or g.parent in (select token from global_mpros where parent='5919b5f34ff64') or g.parent in (select token from global_mpros where parent in (select token from global_mpros where parent='5919b5f34ff64')) ) and p.ustatus='1' and p.lang_id='1' group by p.token, p.lang_id, m.alias order by p.token desc , p.lang_id asc limit 0, 10
Chung Cư Trung Cấp

Chung Cư Trung Cấp

Tìm thấy 2 dự án
Chủ đầu tư: CENINVEST
Tiến độ: Đang thi công
Diện tích: 6.5ha
Giá từ
Khuyến mại:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Eurowindow Holdings
Tiến độ: Đã mở bán
Diện tích: 5ha
Giá từ
16tr
Khuyến mại: